Vård av personer med alkoholproblematik inom andra vårdverksamheter än den specialiserade beroendevården: en litteraturöversikt om sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Alkohol leder till tre miljoner dödsfall i världen årligen och i Sverige kan enriskkonsumtion ses hos 16% av befolkningen. Alkoholproblematik inkluderar missbruk,riskbruk och beroende vilket kan leda till ökad risk för sjukdomar. Hälso- ochsjukvårdspersonal möter personer med alkoholproblematik inom alla vårdverksamheter.Sjuksköterskor kan genom screening och interventioner av alkoholproblematik upptäckapersoner med riskkonsumtion innan ett beroende eller missbruk utvecklats. Något som harhaft positiva effekter inom primärvård. Samtidigt kan stigmatisering av alkoholproblematikleda till att personer med dessa problem undviker att söka vård. Personcentrerad vård därsjuksköterskan ser personen framför sjukdomen har haft positiv effekt vidalkoholproblematik. Syfte: Undersöka sjuksköterskans perspektiv på vård av personer medalkoholproblematik inom andra vårdverksamheter än den specialiserade beroendevården.Metod: Detta är en litteraturöversikt baserad på tio artiklar. Databaserna CINAHL, PubMed,PsycInfo och Scopus användes vid datainsamlingen. Efter analys och kvalitetsgranskning avvalda artiklar framkom de tre huvudkategorier som utgör resultatet i detta arbete. Resultat:Studiens resultat beskriver sjuksköterskors perspektiv på att vårda personer medalkoholproblematik inom primärvård, akutsjukvård och somatisk vård. Det framgår attsjuksköterskors förutsättningar påverkar vården, t.ex. av olika kunskapsnivåer, motivation tillkommunikation och vilket professionellt ansvar som finns. Det organisatoriska stödetbeskrivs som otydliga riktlinjer, samarbetet med kollegor och brister i arbetsförhållanden.Sjuksköterskor uppger olika föreställningar gentemot patienten, rörande olika patientgrupper,hälsotillstånd samt patientreaktioner. Diskussion: Sjuksköterskor ska ge en jämlik vård ochutgå ifrån det personcentrerade förhållningssättet. I tidigare forskning har patienter medalkoholproblematik känt sig objektifierade av vårdpersonal. Studiens resultat beskriversjuksköterskans föreställningar, bristande kunskap och ogynnsamma arbetsförhållanden.Detta skapar hinder för det personcentrerade förhållningssättet. Sjuksköterskor kan mötapersoner med alkoholproblematik inom alla vårdverksamheter. Därför behövs kunskap ochgoda förutsättningar för att möta dessa personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)