Patienters upplevelse av skadereduktion vid sprututbytet : Mer än bara ett sprututbytesprogram

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Långvarigt drogbruk leder till negativa fysiologiska och psykologiska konsekvenser. Samsjuklighet, stigmatisering och abstinens är några anledningar till att patientgruppen fortsätter sitt drogbruk. Droginjicering är en av orsakerna till att blodsmittor sprids i samhället. Sprututbytesprogrammet är riktat till personer med intravenöst drogberoende och erbjuder remittering, sprututbyte, samtalskontakt och antidotpreparat. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av skadereduktion och påverkan påriskbeteende genom deltagande på sprututbytesprogrammet. Metod: En allmän litteraturstudie utgjordes av tio kvalitativa originalartiklar som analyserades tematiskt. Resultat: Tre huvudteman och sex subteman identifierades. Minskat riskbeteende med subtema egenvårdsförmåga och hjälp från flera håll. Ökad relationsbyggnad med subtema hälsofrämjande verksamhet och vårdmötet. Begränsade resurser med subtema fortsatt stigmatisering och när drogberoendet tar överhand. Slutsats: Sprututbytesprogrammet ökarkunskapen om riskbeteende, egenvårdsförmågan och hälsofrämjande livsstilsförändringar. Behandling, utbildning och en känsla av trygghet är viktiga komponenter för konsekvent deltagande på Sprututbytesprogrammet. Verksamheten ökar självkänslan hos patientgruppen till skillnad från annan hälso- och sjukvård och bidrar till att minska sociala klyftor mellan patientgruppen och övriga samhället. Fortsatt stigmatisering och strukturella hinder gör patientgruppen skör vilket belyser behovet av vidare forskning och utbildning för att kunna möta deras vårdbehov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)