Digitala hjälpmedel eller stjälpmedel?

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att belysa hur svensklärare som arbetar på gymnasial nivå arbetar och ser på arbetet med digitala verktyg och presentationstekniska hjälpmedel i undervisningen. Arbetet är genomfört med hjälp av en kvalitativ metod som utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med åtta behöriga gymnasielärare som i dagsläget undervisar i svenskämnet på gymnasial nivå. Studien visar att svensklärare generellt sett har en positiv inställning till digitala verktyg och presentationstekniska hjälpmedel i undervisningen, men att de också kan uppleva digitala verktyg som en stor distraktion för elever när det gäller deras förmåga att fokusera under lektionerna. Lärarna upplever inte heller någon ökad motivation hos elever i samband med arbete med digitala verktyg. Studien visar också att svensklärare sällan har en rutin för att undervisa hur elever kan använda sig av digitala verktyg och presentationstekniska hjälpmedel i undervisningen. Anledningen till att lärare inte undervisar hur elever kan använda sig av digitala verktyg är på grund av förväntningar som lärare har på elever om att de redan har fått grundläggande digital kompetens som krävs i gymnasiet från grundskolan. Att svensklärare inte rutinmässigt undervisar elever i utveckling av deras digitala kompetens korrelerar inte med lärarnas upplevelse av sin egen digitala kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)