H&M:s ansvar inom textilindustrin ur ett socialt perspektiv - En riktad kvalitativ innehållsanalys av H&M:s hållbarhetsrapporter publicerade år 2009 respektive år 2019 utifrån CSR-teorin

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka det multinationella företaget H&M:s två hållbarhetsrapporter publicerade år 2009 och år 2019. Detta för att se om någon förändring i deras arbete har skett för att uppnå godkända arbetsvillkor för sina textilarbetare. Vidare för att diskutera om den förändringen har resulterat i en förbättring. Studien har utgångspunkt i CSR-teorin och det sociala perspektivet inom den. En riktad kvalitativ innehållsanalys används som metod och de kategorier som satts upp utifrån det sociala perspektivet för att undersökas är: arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, barnarbete samt fackliga representanter och fackföreningar. H&M uppfyller överlag de rekommendationer och bestämmelser som finns inom CSR, och framförallt har förändring skett inom kategorierna fackliga representanter och fackföreningar samt arbetsvillkor. I 2019 års hållbarhetsrapport finns det till exempel mer transparens i rapporteringen om vilka utmaningar företaget står inför i textilindustrin. Även fast H&M uppfyller kraven och följer rekommendationerna som presenteras inom CSR samt att förändring har skett kommer studien fram till att det inte är tillräckligt att endast titta på H&M:s hållbarhetsrapporter utifrån CSR-teorin för att säkerställa att godkännas arbetsvillkor uppnås. På grund av teorins svagheter går det inte att garantera att godkända arbetsvillkor uppnås för textilarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)