Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Flera utredningar har konstaterat att samarbetet mellan vägledare och lärare oftafungerar otillfredsställande och att så har varit fallet under lång tid. Ändå finns detskolor där samarbetet fungerar väl och där studie- och yrkesvägledning betraktas somett ansvar för all personal på skolan. Kanske kan de goda exemplen hjälpa oss förståvilka faktorer som bidrar till ett fungerande samarbete mellan vägledare och lärare.Syftet med denna studie är därför att undersöka samarbeten mellan studie- ochyrkesvägledare och lärare på grund- och gymnasieskolor som beskrivs som fungerandeför att förstå vad som – enligt vägledare och lärare – bidrar till ett fungerande samarbete. Studiens frågeställning lyder; Vad bidrar till att samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare och lärare beskrivs som fungerande inom grund- och gymnasieskolan?Sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts med tre vägledare ochfyra lärare på grund- och gymnasieskolor i Skåne. Resultatet analyseras med hjälp avbegreppen utbyte, multipla utbyten samt balanserade och obalanserade relationer frånsocial utbytesteori och begreppen jobbkrav och resurser från JD-R-modellen. Enkonceptuell modell har skapats för att visa hur dessa faktorer samverkar.Studiens resultat visar att styrning i form av jobbkrav och resurser i balans bidrar tillett fungerande samarbete mellan vägledare och lärare. Också relationen mellanvägledare och lärare samt utbytet dem emellan bidrar, särskilt vid svag styrning. Omvägledaren och läraren dessutom har ett gemensamt syfte för samarbetet ökar parternasmotivation till att bidra i samarbetsrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)