Tecknande analys : VISUELLA METODER FÖR ANALYS AV BILD- OCH RÖRLIG BILD

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Sammanfattning: Världen omkring oss är bild-intensiv och därför betonas vikten av en förmågan att uttryckaoss med och tolka bilder. Tranvänder vi i högsta grad fortfarande språkliga verktyg för attanalysera bilder.Den här undersökningens syfte har varit att titta närmare på hur vi kan använda ettmultimodalt perspektiv på lärande för att uppmärksamma ytterligare aspekter avkommunikation och meningsskapande processer. Närmare bestämt hur kan vi använda oss avbildens potentialer - utifrån dess modala sätt att fungera - i analys av visuella material. Attundersöka hur de affordances som bildmediet erbjuder kan användas i visuell analys avvisuella material. Hur tecknande och visuellt bearbetande kan ingå som verksamma delar imetoder för analys.I undersökningen studeras tre olika metoder, med olika medium som grund, medmålsättningen att dessa kan användas i undervisning. Dessa metoder tillämpas i analys av etturval filmer och därefter görs reflektioner kring de potentialer som framträder i dessa olikasätt att närma sig visuellt material.I anslutning till detta reflekterar jag även över de pedagogiska möjligheter som dessa olikaarbetsformer kan tänkas erbjuda, i förhållande till unga människors behov av verktyg för attförhålla sig till de visuella material som möter dem.Undersökningen har utförts utifrån ett dubbelt perspektiv, vilket innebär att arbetet skettutifrån ett teoretiskt perspektiv och ett konstnärligt, gestaltande perspektiv vilket alltsåresulterat i två, om än tätt sammanvävda, spår i uppsatsen. Den gestaltande delen kan sägasbestå i det visuella undersökandet av metoder med det stora antal teckningar, illustrationeroch animationer producerades under arbetet. Material som alltså skapades som former föranalys av filmer. Ett urval av dessa, centrerade kring filmen Erin Brockovich, ställdes ut påKonstfacks vårutställning 2017.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)