Bilen som frihet och klimatpåverkan : En analys av bilistens möjligheter till förbättrat miljöbeteende

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning:

Att minska människans klimatpåverkan är en av de största utmaningarna i modern tid. Denna uppsats fokuserar på hur en minskad bilanvändning är starkt sammankopplad med individens miljöbeteende. Då det inom samhället finns flera grupper med olika miljöbeteenden, finns ett behov av kartläggningar där likheter och skillnader görs tydligt. För denna uppsats har genus, familjekonstellation, samt genus i kombination med familjekonstellation valts ut. Uppsatsens syfte är således att kartlägga likheter och skillnader mellan kvinnor och män, samt mellan familjer med barn i hushållet och familjer utan barn i hushållet. För att studera miljöbeteendet har fyra påverkande faktorer har valts ut; vanor, värderingar, information samt sociala dilemman. Denna kunskap är användbar gällande utformandet av olika åtgärdsprogram i strävan mot en minskad bilanvändning i samhället. För att besvara syftet är uppsatsen uppbyggd av en metodkombination med kvantitativt- och kvalitativt material, där bland annat en större postenkät ligger till grund. Denna uppsats är vidare skriven på uppdrag av Västerås stad, fokus placeras således på bilister i Västerås kommun. Resultatet för denna uppsats visar att tydliga likheter och skillnader gällande genus och familjekonstellation existerar. Därmed kan framtida åtgärder mot en minskad bilanvändning anpassas utifrån olika grupper i samhället för att bäst sträva mot en hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)