Big, Fat & Happy Family, Eller? : En studie av en organisationskultur under pågående förändring.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Organisationskultur är idag väl omtalat och det finns flertalet olika exempel på forskning som behandlar ämnet. Diskussioner som är aktuella forskare emellan och som direkt blir av intresse är hur en  kulturförändring sker och vilken betydelse ledarskap har. Med denna kvalitativa studie valde vi därav att försöka öka förståelsen för hur kultur ter sig hos en organisation under pågående förändring. Organisationen vilken studien gjorts på är ursprungligen från Tyskland och verksam på internationell nivå. Denna uppsatsen tog sin utgångspunkt i Sverige och fokuserade på kontoret i Malmö. Vi fann en organisationskultur på ENERCON i Sverige och en organisationskultur på ENERCON i Tyskland där de grundläggande antaganden för kulturen skiljer sig åt. Vi identifierade kulturella olikheter vilket direkt gav en påverkan på kontoret i Malmö. Implementering och utveckling av förändringen har vidare skett på ett sådant sätt att det har funnits en genomgående osäkerhet hos medarbetarna både på nationell och internationell nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)