KÖNSSTEREOTYPER I DEN POLITISKA VARDAGSRAPPORTERINGEN, FINNS DE?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar undersöka hur media porträtterar manliga och kvinnliga ministrar i vardagspolitiken. Uppsatsen tar avstamp i tidigare studier om medial framställning av manliga och kvinnliga politiker i samband med politiska skandaler, eller då politiker utsätts för stark medial uppmärksamhet. Förutom inriktning på vardagspolitik fokuserar uppsatsen även på porträtteringen av ministrar i stereotypiskt ”kvinnliga” och ”manliga” politikområden.Politikområdena som jämförs är socialpolitik och försvarspolitik där de föregående ministrarna ställs mot de nuvarande. Socialministrarna som jämförs är Göran Hägglund och Annika Strandhäll medan försvarsministrarna är Karin Enström och Peter Hultqvist.Uppsatsens metod är kvalitativ textanalys där tidningsartiklar utgör materialet. Artiklarna identifieras genom Mediearkivet och väljs utifrån att de innehåller beskrivningar av ministrarna. Genom att ställa ett antal öppna frågor till artiklarna utvecklas kategorier som pekar på mönster i hur ministrarna beskrivs, vilka jämförs i analysen.En huvudsaklig slutsats av analysen är att både manliga och kvinnliga politiker porträtteras utifrån utseende och person, vilket är intressant då tidigare studier främst pekat på fall där sådant fokus riktas mot kvinnor. Dock pekar analysen på att dessa porträtteringar präglas av könsstereotypa skillnader. Andra slutsatser i uppsatsen kretsar kring att könsstereotypa skillnader kan identifieras såväl inom som mellan politikområdena, vilket skulle kunna innebära att framtida forskning inte enbart bör fokusera på om könsstereotypifieringar existerar, utan även hur de förekommer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)