Implementering av digitala verktyg i produktionsstadiet : en granskning av digitaliseringen inom Skanska Hus Stockholm Bostäder

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Byggbranschens digitaliseringsgrad är en av de lägsta i jämförelse med andra branscher i Sverige. Utmaningen att bygga avsevärt fler bostäder runt om i landet framöver är i stort fokus och företagen behöver då implementera effektivare metoder och verktyg för styrning, kommunikation och uppföljning i produktionsstadiet. Digitala verktyg är en lösning för att uppnå denna effektivisering, problemet är att implementeringsprocessen har brister och implementerade verktyg inte har befästs. Rapporten undersöker digitaliseringen på tre projekt hos Skanska Hus Stockholm Bostäder. Syftet är att granska vilka digitala verktyg som används i produktionen, hur de nyttjas samt hur implementeringsprocessen bör ske för att få de icke standardiserade verktygen att stanna kvar. Litteraturstudier samt intervjuer av tjänstemän på projekten formar resultatet av studien som sedan analyseras i avseende av de icke standardiserade verktygen och implementeringsprocessen. Studien visar att för nyttjande av verktygen ska ske optimalt behövs det gemensamma standardiserade metoder och att tillgängligheten för arbetsmetoderna för dessa standardiserade verktyg förenklas. Vidare behövs en strukturerad implementeringsprocess som passar projekten skapas för att motivera medarbetarna att förnya sina arbetsmetoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)