Didaktiska möjligheter utifrån genuskonstruktioner i Hungerspelen : En karaktärsanalys av Katniss Everdeen och Peeta Mellark

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Sammanfattning: Denna studie har för avsikt att studera romanen Hungerspelen, skriven av Suzanne Collins. Syftet är att undersöka hur karaktärerna Katniss och Peeta skildras ur ett feministiskt perspektiv där fokus ligger på att studera de båda karaktärernas genuskonstruktioner. Ett delsyfte för studien är även att undersöka vilka didaktiska implikationer ett arbete med denna roman kan leda till i undervisningen i en gymnasieklass. Den metod som använts i analysen är närläsning där fokus legat på att utifrån romanens innehåll analysera framställningen av Katniss och Peeta, främst utifrån delar av Nikolajevas motsatsschema över stereotypa kvinnliga och manliga egenskaper. Analysen visar att de båda karaktärerna skildras som normbrytande men även att de bekräftar många av de stereotyper och normer som finns när det gäller kvinnligt och manligt beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)