Bortgift och könsstympad – En barnrättslig studie om införandet av regler om utreseförbud i LVU

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Den 1 juli 2020 infördes regler om utreseförbud i LVU som syftar till att förhindra att barn som bor i Sverige utsätts för barnäktenskap eller könsstympning utomlands. I denna uppsats analyseras och problematiseras den nya lagstiftningen utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Särskilt undersöks om lagstiftningen utgör ett tillräckligt skydd mot barnäktenskap och könsstympning av barn i samband med utlandsresa eller om det behövs ytterligare åtgärder för att motverka att barn förs utomlands i dessa syften. En fråga som får stort utrymme i uppsatsen är vilken betydelse barnets medborgarskap har för skyddet mot barnäktenskap och könsstympning utomlands. I uppsatsen synliggörs nämligen att ett utreseförbud är olika effektivt beroende på om barnet enbart är svensk medborgare, har dubbelt medborgarskap eller saknar svenskt medborgarskap. Ett utreseförbud får störst effekt om barnet endast är medborgare i Sverige eftersom barnet då fråntas sin rätt till pass. Därmed blir det i princip omöjligt för barnet att resa utomlands i strid med utreseförbudet – åtminstone till länder utanför Schengenområdet och EU. Om barnet har dubbelt eller utländskt medborgarskap kan barnet dock ha ett utländskt hemlandspass som inte påverkas av ett utreseförbud. Barn utan svenskt medborgarskap kan även ha rätt till s.k. resedokument eller främlingspass som utfärdas av Migrationsverket. Sådana resehandlingar kan inte heller återkallas. I de fall där barnet har dubbelt medborgarskap eller saknar svenskt medborgarskap är risken för att utreseförbudet kringgås därför stor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)