Alternativa tvistelösningsformer inom entreprenadrätten - En jämförelse mellan de två förfarandena Förenklad tvistelösning i AB 04 och Dispute Avoidance and Adjudication Board i FIDIC Red Book

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och allmän domstol. Uppsatsen syftar till att jämföra två av dessa förfaranden: förenklad tvistelösning i det svenska standardavtalet AB 04 och det internationellt gångbara FIDIC Red Book som föreskriver inrättandet av en DAAB. Jämförelsen utgår ifrån frågeställningarna om DAAB skulle kunna vara en bättre lämpad tvistelösningsform för den svenska entreprenadbranschen samt om DAAB bör ersätta förenklad tvistelösning i den nya reviderade versionen av AB 04. Metoderna är likartade då båda möjliggör för parterna att snabbt få ett bindande beslut att förhålla sig till utan att behöva vända sig till skiljeförfarande eller allmän domstol. Den mest framträdande skillnaden mellan förenklad tvistelösning och DAAB är i vilken grad de nyttjas i praktiken. DAAB och de närbesläktade formerna av Dispute Boards har vunnit ett brett erkännande och används världen över. Förenklad tvistelösning å sin sida har knappt använts sedan det introducerades 2004. För Dispute Boards som helhet gäller att nära 99 % av alla tvister som hänvisas till dem kan lösas inom 90 dagar. I stora internationella entreprenadprojekt kan kostnaden mellan DAAB och skiljeförfarande skilja flera procent av den totala projektkostnaden. Fler anmärkningsvärda skillnader är att en skiljeperson i en förenklad tvistelösning har kortare tid på sig att meddela parterna sitt beslut: fyra veckor efter att skiljepersonen mottagit de åberopade handlingarna jämfört med 84 dagar från att tvisten hänskjutits som gäller för DAAB. DAAB inom ramen för FIDIC Red Book är mer genomarbetat än förenklad tvistelösning och omgärdas av fler regler. En brist som därmed identifierats med förenklad tvistelösning är att det saknar mekanismer som förhindrar att ärendet inte växer i omfattning eftersom det ansvaret enbart ligger på skiljepersonen. Trots att DAAB är ett konstaterat mer välfungerande och förutsebart förfarande finns det vissa hinder i vägen för ett införande som ersättare för förenklad tvistelösning i nästkommande revidering av AB 04. Framför allt de ökade initiala projektkostnader det skulle medföra för mindre entreprenader som måste förankras såväl som bristen på entreprenadjurister tillgängliga för att agera ledamöter i tvistelösningsnämnder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)