Att möta våldsutsatta kvinnor : En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Mäns hot och våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Syftet med studien var att utifrån aktuell forskning belysa faktorer som har betydelse i mötet mellan vårdpersonal och den våldsutsatta kvinnan. Metoden som har användts var en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Medline, HighWire press, samt psyk INFO. Resultatet består av 12 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1996-2007 . Analysen av materialet resulterade i ett antal områden.  Dessa områden är attityder och fördomar i vårdmötet, bemötande, miljöfaktorer, utbildning och screeningprogrammens betydelse, ekonomins betydelse, samarbete mellan olika yrkesgrupper, kunskap och rädsla. Det framkom i resultatet att mer utbildning av personalen är önskvärt, för att alla parter ska känna sig trygga i mötet. Genom att belysa områdena kan arbetet inom vården påbörjas för att decimera de negativa och understödja de positiva faktorerna. Resultatet talar för att undervisning om bemötande av våldsutsatta kvinnor bör ingå i utbildning för all vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)