Ta tillbaka kontrollen över din mobil : Att genom design främja ett medvetet mobilanvändande hos unga vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Författare: Josefine Segerberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idag äger nästa alla människor en mobiltelefon och mer tid än någonsin spenderas digitalt. Forskningen kring vilka konsekvenser detta för med sig är dock ung och begränsad. Likväl finns det ett upplevt problem hos målgruppen och en önskan om att förändra sin mobilanvändning. Syftet med denna studie har således varit att utforma ett koncept som uppmärksammar unga vuxnas mobilanvändning och därmed främjar ett medvetet och meningsfullt mobilanvändande. Designprocessen grundar sig i en förstudie med syfte att undersöka nutidsläget, målgruppens mobilvanor samt behov och upplevd problematik. Detta genomfördes genom en kvantitativ enkätundersökning samt genom en kvalitativ fokusgrupp med målgruppen. Tillsammans med relevant teori inom ämnet kom den inledande studien att resultera i en rad kriterier gällande både konceptets tonalitet, samt innehåll och utformning. Kriterierna användes sedan som en utgångspunkt i idégenerering och vidare designarbete för att svara på studiens forskningsfråga. Designarbetet, uppdelat i fyra olika faser, mynnade slutligen ut i konceptet Off the Line. Genom ett hemskickat kit till användaren kombinerar det framtagna konceptet förmedling av kunskap och konkreta tips, med en fysisk lösning för att distansera användaren från sin mobil. Detta koncept visualiserades sedan i form av en storyboard och mockups, vilket vid ett slutgiltigt skede värderades kvalitativt genom en fokusgrupp. Utifrån slutvärderingen dras slutsatsen att samtliga kriterier för designen, i varierande utsträckning, uppfylldes. Trots viss utvecklingspotential kan det fastslås att konceptet främjar ett medvetet och meningsfullt mobilanvändande, och att syftet med denna studie därav är uppfyllt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)