”Det är ju på det sättet man lär sig” : En studie om sjuksköterskestudenters lärande av handledning under VFU

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att få ökad kunskap kring hur sjuksköterskestudenter upplever att lärandet påverkas av handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Detta undersöktes genom tre stycken frågeställningar vilka var: Hur upplever sjuksköterskestudenter att lärandet påverkas av handledningens upplägg under VFU? Vad anser sjuksköterskestudenter att en handledare kan bidra med för att främja deras lärande under VFU? Hur hanterar sjuksköterskestudenter situationen om de upplever att handledningen inte bidrar till ökat lärande under VFU? För att kunna besvara frågeställningarna utgick studien från en kvalitativ ansats där sex stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskestudenter mellan termin 4 och 6 på sjuksköterskeprogrammet. Därefter transkriberades intervjuerna samt analyserades med hjälp av Illeris teori om lärande ”The learning triangle”.  Tidigare forskning på området betonar vikten av individuell handledning då detta förbättrar upplevelsen och lärandet för studenten. Även betydelsen av en god relation, tid, diskussion och reflektion tillsammans med handledaren beskrivs som viktiga och gynnsamma faktorer för studenternas lärande. Resultatet av min studie visar att sjuksköterskestudenterna upplever att lärandet kan påverkas av många faktorer som är kopplade till handledningen. Det som kunde påverka lärandet under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen var upplägget vid handledning, vissa betydelsefulla faktorer så som tillit, att bli inkluderad, stöd, samt feedback och även samspelet med handledaren. Resultatet visar även på olika strategier som sjuksköterskestudenter tar till när de upplever att de inte är nöjda med handledningen där försök att lösa problemet eller finna alternativa handledare beskrivs som några. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)