Onboarding på distans - En fenomenografisk studie med utgångspunkt i organisationskultur och lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Förändringar i organisationers omvärld leder till ett behov av att ställa om och anpassa sig till de rådande omständigheterna. En sådan förändring har varit behovet av att i allt större utsträckning arbeta hemifrån till följd av de restriktioner vi har behövt förhålla oss till under stora delar av år 2020. En effektiv och genomtänkt onboardingprocess kan minska kostnader kopplade till rekrytering, upplärning men också leda till en högre tillfredsställelse hos den nyanställde i form av att hen får en bättre förståelse för sin roll, sin nya arbetsplats och vilka förväntningar som finns. Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i HR-praktikers uppfattningar beskriva och analysera onboarding på distans med avseende på kultur och lärande. Studien som har utförts är en fenomenografisk studie av HR-praktikers uppfattningar gällande onboarding av nyanställda på distans. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med fyra HR-praktiker från olika delar av Sverige. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats med utgångspunkt i teorier om organisationskultur, lärande samt socialisationsprocessen. Resultatet av studien visar att onboarding är ytterst aktuellt i hos dagens organisationer samt är till stort värde för både organisationen och medarbetaren. I samband med utformningen av onboardingprocessen är det värdefullt för HR-praktikern att reflektera över vilken kultur man vill förmedla till sina nyanställda. Detta eftersom onboardingprocessen dels är ett bra tillfälle för en organisation att göra ett första intryck samt för att arbeta med sin employer branding inför framtiden. Avseende utformningen av onboardingprocessen kan det vara av värde att inkludera delar av både den institutionella och individualistiska taktiken då båda har för- och nackdelar samt vänder sig till olika personers behov och också resulterar i olika strategier. Diskussionen av resultatet har också visat att dessa olika taktiker kan kopplas till olika typer av lärande och vara mer sammankopplade med vissa aspekter av organisationskulturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)