Ägandekoncentrationens inverkan på kapitalstruktur –En studie på svenska noterade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och Problem: Forskningen om kapitalstruktur är ett omfattande och omskrivet område. I forskningen om kapitalstruktur nämns ofta ägarstruktur och ägandekoncentration som betydande faktorer. Båda begreppen handlar om ägarförhållande men betydelsen skiljer sig. Ägandekoncentration är mer specifikt och står för hur ägandet är uppdelat mellan de olika ägare som har investerat i företaget. Kapitalstrukturens fördelning och ägandekoncentrations utseende kan variera stort och tidigare forskning på dessa områden visar skilda resultat.Syfte: Syftet med denna studie att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt ägandekoncentrationen i företag har betydelse för företagens kapitalstruktur.Metod: Kvantitativ metod baserad på finansiell redovisningsdata via databas och böcker. Data är bearbetad i Excel och analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS där enmultipel regression skapats och analyserats.Avgränsningar: Studien avgränsas till svenska noterade bolag med en balansomslutning och omsättning över 430 miljoner sek respektive 500 miljoner sek mellan åren 2011–2015.Resultat och Slutsatser: Vårt resultat tyder på att ägandekoncentration är en betydande förklaringsfaktor av samma klass som andra faktorer som tidigare forskning ofta nämner. Hög ägandekoncentration tenderar att leda till högre soliditet.Förslag till fortsatt forskning: Undersöka om den största ägarens operativa inflytande i företaget är mer betydande jämfört med övriga ägare eller om det finns fler ägare som har samma inflytande trots olika stora andelar av aktierna och om det påverkar kapitalstrukturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)