Den frivilliga revisionens påverkan på den långsiktiga överlevnaden i småföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Henrik Karlsson; Adam Maschel; [2018-03-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Revisionsplikten avskaffades 2010 för små företag i Sverige.Regeringen prognosticerade att cirka 50 procent av företagen med mellan 3-10 miljonerkronor i omsättning, och 75-80 procent av företagen med högre omsättning än så skullefortsätta anlita revisor. Dock har endast 25 procent av alla småföretag anlitat revisor under2016. Dessutom stod småföretagen för fem sjättedelar av alla konkurser i Sverige under 2016.Tidigare studier visar att både dålig tillgång till kapital och brist på kompetens är devanligaste anledningarna för konkurs i småbolag. Andra studier menar att det är precis dettasom en revisor kan bidra med i ett företag. Därav är det motiverat att undersöka huruvidarevisionen kan påverka konkursrisken. Tidigare studier pekar också på att revisionskvalitetenökar om man använder sig av en big4-byrå, varav det är motiverat att undersöka om ävenvalet av revisionsbyrå kan påverka konkursrisken.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida revisorn kan påverka småföretagenslångsiktiga överlevnad, och även om valet av revisionsbyrå kan påverka den långsiktigaöverlevnaden hos småbolag.Metod: En kvantitativ metod har tillämpats, där två hypoteser har formulerats för att uppnåsyftet med denna studie. Studien har byggts upp i två olika steg, där steg ett behandlarrevisionens påverkan på konkurser i småföretag, och steg två behandlar huruvida valet avrevisionsbyrå kan påverka konkursrisken. Den beroende variabeln är konkurs och denoberoende variabeln för steg ett är Revisor, och för steg två Big4. Dessutom beaktar studienett antal kontrollvariabler i form av nyckeltal som kan ha betydelse för konkursrisken.Analysen utgörs av univariat analys, bivariat analys och en regressionsmodell för respektivesteg i studien.Resultat och slutsatser: Studiens resultat visar på ett negativt samband mellan revision ochkonkurs. Företag som omfattas av frivillig revisionsplikt i Västra Götalandsregionen löper enlägre risk för konkurs om företaget använder sig av revision. Revisorn kan sänka risken förkonkurs med över 12 procent, oavsett om företaget går bra eller dåligt. Vi kunde däremot intepåvisa några samband mellan valet av revisionsbyrå. Det viktigaste är valet av revision somhelhet, inte vilken revisionsbyrå som väljs.Förslag till fortsatt forskning: Vår studie visar på att revisorn har en påverkan på konkurs.Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en kvalitativ studie där man kan undersöka vad detspecifikt är som småföretagen anser revisorn bidrar med för att uppvisa denna effekt. Enannan intressant inriktning hade varit att undersöka branschtillhörighet för att se vilkabranscher som har mest nytta av revision.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)