Gas i tanken - Ett realistiskt alternativ? : En studie av LNG som alternativt bränsle för industri, sjöfart och kraftproduktion

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Denna studie bestod i att undersöka den rådande situationen för LNG som ett alternativt bränsle för industri, sjöfart och kraftproduktion. Informationsinsamling och granskning genomfördes i enlighet med en litteraturstudie, och dess resultat gav en övergripande bild av vad som hänt på området fram till nu. Man fick även viss insikt i hur LNG som bränslealternativ förväntas utvecklas framöver. Syftet med undersökningen var att kunna påvisa hur långt utvecklingen har kommit, med avseende på LNG och dess infrastruktur. Slutsatser som kunde dras var att man kommit en bra bit på väg, där vissa sektorer hunnit längre än andra. Ekonomiska och miljömässiga skäl framstår som drivande faktorer för de parter som överväger att introducera LNG i sin verksamhet. Bristande infrastruktur anges av många som den främsta orsaken till att man inte kommit längre i utvecklingen. Flertalet mottagningsterminaler för LNG har redan etablerats runt om i Nordamerika och i nordvästra Europa, varav en hittills har färdigställts i Sverige. Sannolikt kommer fler att uppföras under de kommande åren, med ökad tillgänglighet för industri, sjöfart och kraftproduktion som följd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)