Miljöjournalistikens David och Goliat : En kvantitativ innehållsanalys av hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, Greta Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i svenska tidningar under 2019. Frågeställningar: I vilken utsträckning finns det en relation mellan om Greta Thunberg och Donald Trump framställs positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska färg? Vilka, om några, skillnader finns det i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019? Teoretiskt ramverk: Det polariserade medielandskapet, gestaltningsteorin, dagordningsteorin och personifiering. Metod: I denna studie har vi använt oss av en kvantitativ innehållsanalys. Vi har sammanlagt kodat 200 artiklar i svenska tidningar, som är hämtade från mediearkivet Retriever. Artiklarna är publicerade mellan den 1 januari 2019 och den 13 november 2019. Efter att vi kodat artiklarna bearbetades datan i SPSS där deskriptiv statistik och korrelationsanalys genomfördes. Resultat och slutsats: I slutsatsen framkommer det att de svenska tidningarnas politiska orientering inte spelar någon roll för gestaltningen av Greta Thunberg och Donald Trump under 2019. Resultatet tyder snarare på att det kan finnas andra faktorer som påverkar journalisternas gestaltningar. Vidare ser vi att det finns en markant skillnad i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i de svenska tidningarna under 2019. Skillnaderna blir speciellt tydliga när man ser till vilka attribut journalisterna använder sig av i samband med gestaltningen av dem, samt hur ofta de blir visualiserade i bilder och rubriker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)