Anknytningens komplexitet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Den här studiens syfte var att studera den specifika kontext som uppstår mellan en viss förälder och ett visst barn inom samma familj, för att explorativt utforska de faktorer som kan tänkas påverka anknytningskvalitén. Detta gjordes via studien av anknytningsmönstret för tre par vuxna tvåäggstvillingar, i ålder 26-29 år, av samma kön. Studien gjordes med hjälp av anknytningsintervjun "Adult Attachment Interview" (AAI). Genom att studera tvillingar fick man till stånd en situation där två individer, med samma grad av genetisk likhet som syskon, har mött sina föräldrar vid samma tidpunkt i livet. På så vis är variationen i faktorer såsom skilda kön, yttre skilda omständigheter, föräldrarnas ålder och livssituation, etc., exkluderade. Frågan var om det trots allt fortfarande fanns utrymme hos tvillingarna att utveckla skilda anknytningsmönster och hur dessa skillnader i så fall tedde sig samt vad de kunde bero av. Resultaten visade att två av tre tvillingpar kodades inbördes olika i sina anknytningsmönster. Skillnaderna bestod både i olikheter kring upplevd barndom, samt hur man relaterade till det upplevda. Vad gäller orsaken till skillnaderna diskuterades komplexa samband mellan variabler som möjligen kan ha påverkat anknytningen, inklusive föräldrarnas omhändertagandeförmåga, barnets temperament, det sociala stödet samt yttre livssituation, etc. Alla aspekter som kan påverka interaktionen mellan barnet och föräldern och bidra till anknytningens komplexitet. Det framstod som av stor betydelse att lyfta fram den specifika interaktionen, som kommer tillstånd mellan ett visst barn, och en viss förälder, i en specifik livssituation för att förstå uppkomsten och karaktären av ett givet anknytningsmönster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)