Budgetstyrning i elitidrottsorganisationer : En fallstudie inom IK Sirius FK

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Karl Larson; Rikard Andersson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Elitidrottsorganisationer använder budgetstyrning i stor utsträckning. Budgetprocesser kännetecknas ofta av att vara tidskrävande, ineffektiva och till liten nytta. I branscher med föränderliga miljöer är det svårt att strikt följa en budget. Elitidrottsorganisationer måste därför ständigt anpassa sin verksamhet utefter rådande klimat, något som kan vara svårt kombinerat med en strikt budget. Hur och varför budgetstyrning används inom elitidrottsföreningar utgör ett intressant område. IK Sirius FK kombinerar budgetstyrning med prognostisering för att kunna vara strukturerade och flexibla, samtidigt som de upprätthåller kontroll. De empiriska resultaten är framtagna ur kvalitativa undersökningar i form av intervjuer med nyckelpersoner i en fallstudie. Komponenterna i det teoretiska ramverket består av populärvetenskaplig litteratur för djup förståelse och kurslitteratur för bredare förståelse. Budgetering genom resultatbudget och likviditetsbudget kombinerat med prognostisering påvisar vara bra verktyg för att hantera den stora osäkerhet elitidrottsföreningar ställs inför. Tillvägagångssättet ger möjlighet till kostnadskontroll och därmed minskas risken för likviditetsbrist. Budgetstyrning används som planeringsverktyg och upplevs som motiverande hos anställda. Tendenser till suboptimering och i vissa fall, bidragande till minskad långsiktighet inom elitidrottsföreningar, påvisas även vara konsekvenser av budgetstyrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)