Ledaren som könsarena? : En undersökning av ledarsidor ur ett manligt och kvinnligt språkperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Frida Hansson; [2021]

Nyckelord: Genus; språkdrag; ledarsidor; skribenter;

Sammanfattning: Denna uppsats avhandlar språkliga skillnader mellan kvinnliga och manliga skribenter med inriktning mot ledarsidor i månadsmagasin. För att ta reda på om det finns skillnader har Hellpongs och Ledins analysmetod för brukstexter kombinerat med Mary Talbots motsatspar tillämpats på undersökningens material. Studiens resultat visar att skillnaderna är färre än likheterna när det gäller skribenters bruk av specifika språkdrag

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)