Kaffepaus : Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. Projektets mål var således att undersöka de mest frekventa orsakerna till mikrostopp samt att försöka ta fram förslag på åtgärds- eller handlingsplaner. Ett mål var även att utreda om de stoppkategorier som finns i RS production är relevanta. För att uppfylla målen ställdes följande frågor: Kan operatörerna beskriva verkligheten med de kategorier som finns i RS Production idag? Vilka är de huvudsakliga stopporsakerna för kategorin Mikrostopp? Vilka åtgärder kan vidtas för att minska stopptiden relaterad till stopporsaker ikategorierna Mikrostopp, Felorsak okänd och Orsak Övrigt? Data samlades in från RS Production, observationer samt med hjälp av enkäter och samtal med operatörer och tekniker. De tre främsta orsakerna till stopp är silobyte, paket fastnar och paket välter. Vidare framkom att det inte är någon större skillnad på antal stopp mellan skiften. Helgskiften hade färre stopp totalt, men har också totalt färre timmar. Nattskiften hade flest stopp när antal stopp per arbetad timme beräknades. Eco, Kok och Festivita hade flest stopp per packat ton kaffe. Antalet mikostopp reduceras enklast med en buffert. Utöver mikrostopp studerades även kategorierna Felorsak okänd och Orsak övrigt. Dessa används på ett likartat sätt och det framkom från enkäterna att det rådde delade meningar om hur Felorsak okänd används. Felorsak okänd och Orsak övrigt verkade användas trots att passande kategorier finns i RS Production. En anledning till detta är att stopp inte kategoriseras av operatör på en gång, en annan kan vara att operatör inte känner till eller orka leta fram rätt kategori. Här rekommenderas att dessa två kategorier slås samman till en.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)