Finns det samband mellan höft och ljumskproblem och rörlighet eller styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter?

Detta är en Master-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Mikael Renberg; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning   Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att jämföra om höft och/eller ljumskproblem (smärta och symptom) har något samband med rörlighet och/eller styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter och om det finns skillnader mellan ungdoms-, junior-, eller seniormålvakter. Frågeställningarna söker svar om självskattade höft och/eller ljumskproblem, styrka och rörlighet skiljer sig mellan grupperna.   Metod Femtioen målvakter delades upp i tre grupper beroende på ålder. De mättes i magliggande position i isometrisk styrka och passiv rörlighet i både inåtrotation och utåtrotation av höftleden. Målvakterna fick dessutom fylla i HAGOS frågeformulär om höft och ljumskproblem. Styrkan och rörligheten jämfördes med hur målvakterna svarat på frågeformulärets två första underrubriker, smärta och symtom. Dessutom jämfördes självskattade höftproblem, styrka och rörlighet mellan grupperna.   Resultat Samband kunde konstateras i seniorgruppen mellan styrka i utåtrotation och både smärta och symtom. I juniorgruppen kunde inga samband fastställas. I ungdomsgruppen fanns samband mellan symtom och rörlighet både i inåt och utåtrotation, det fanns dessutom samband mellan symtom och styrka i utåtrotation bilateralt och styrka i inåtrotation på vänster sida. Ju äldre målvaktsgrupp desto mer besvär enligt HAGOS frågeformulär. Styrkan ökade och rörligheten minskar med högre åldersgrupp, men skillnaderna mellan de två äldsta grupperna var små. Seniorgruppen hade ojämn rörlighet mellan vänster och höger sida vilket de två yngre grupperna inte hade.   Slutsats Nedsatt styrka i utåtrotation verkar ha samband med höft och ljumskbesvär, men fler studier behövs som undersöker ifall problemen påverkar styrkan eller tvärtom. Seniormålvakterna förefaller ha större problem med sina höfter och ljumskar i jämförelse med yngre målvakter, men större studier behövs som även kan jämföra med andra idrottare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)