Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

Författare: Frida Lindberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). Dessutom bedömer Boverket (2017a) att det fram till 2025 behövs 600 000 nya bostäder, vilket leder till utsläpp som inte är försumbart i ett livscykelperspektiv. Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur och om LCA (Livscykelanalys) i dagsläget används vid beslutsfattande hos byggherrar, i detta fall fastighetsbolag. Målet är att kunna presentera hur användandet av LCA ser ut hos fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten och med det även få vetskap om på vilket sätt LCA används, varför eller varför inte LCA används. Målet är även att kunna presentera för- och nackdelar med att använda sig av LCA vid beslutsfattande för nybyggnation av flerbostadshus. Arbetet innefattar en litteraturgenomgång om hållbart byggande och LCA, en orienterande enkätundersökning och en intervjustudie med sju fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten. Det erhållna resultatet är en sammanställning över det insamlade data vid genomförda intervjustudier samt den teori som finns inom ämnet. Målet är att kunna presentera hur användandet av LCA ser ut hos fastighetsbolag verksamma i Norr- och Västerbotten och med det även få vetskap om på vilket sätt LCA används, varför eller varför inte LCA används. Målet är även att kunna presentera för- och nackdelar med att använda sig av LCA vid beslutsfattande för nybyggnation av flerbostadshus. Studiens slutsats är att det i dagsläget är få fastighetsbolag i Norr- och Västerbotten samt i hela Sverige som använder sig av LCA. Incitamentet till att använda LCA är låg, detta beror främst på kunskapsbrist, att kravställning saknas och att många anser att en LCA är svår att förstå och genomföra. Detta är även några av de nackdelar som framkommit i denna studie. För de bolag som inte använder sig av LCA i dagsläget finns en vilja att börja använda sig av verktyget om användarvänligheten förbättras och om de ekonomiska fördelarna kan påvisas. Samtliga fastighetsbolag som intervjuats är övertygade att miljöfrågor kommer bli allt viktigare i framtiden och tror att LCA kommer att bli en del i att uppnå ett hållbart byggande. I denna intervjustudie är det ett fastighetsbolag som använder sig av LCA. Fastighetsbolaget, som använder sig av industriellt byggande, använder sig av LCA för att utveckla sin produkt och produktion och vill gärna ligga i framkant när det gäller miljöfrågor. Detta fastighetsbolag ser enbart fördelar med att använda sig av LCA. Litteraturstudien visar på att fördelarna med LCA är många, bland annat visar en LCA var den största miljöpåverkan finns i en byggnads livscykel och kan bidra till utveckling. Förslag till vidare studier är att kartlägga fler fastighetsbolag, till exempel fastighetsbolag verksamma i större städer där fler och större byggprojekt förekommer. Fastighetsbolaget som använde LCA i denna studie använde sig av industriellt byggande, det hade även varit intressant att veta om applicering av LCA på ett byggnadskoncept eller byggnad som helhet är lättare vid ett industriellt byggande än ett traditionellt byggande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)