En studie om förskolors fysiska inomhusmiljö i Sverige och Sydafrika : Fotografisk komparativ studie i Sverige och Sydafrika

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Studiens syfte är att belysa hur den fysiska inomhusmiljön ser ut med likheter och skillnader i en förskola i Sverige samt en förskola i Sydafrika. De här tre frågeställningar har vi utgått från för att besvara syftet och få fram ett resultat, vad för artefakter exponeras i förskolornas fysiska inom-husmiljö? Vilka likheter och skillnader synliggörs på artefakter i de fysiska inomhusmiljöerna i Sverige och i Sydafrika? Vilka likheter och skillnader synliggörs på utrustning och utrymmen i de fysiska inomhusmiljöerna i Sverige och i Sydafrika? I studien används sociokulturellt perspektiv som teoretiskt perspektiv då det sociokulturella perspektivet har en stor betydelse för hur man kan se på artefakter och dess betydelse. I studien så användes dels en komparativ metod dels en kvalitativ form där observation genom fotografier användes som metod. Två förskolor deltog i studien, en i Sverige och en i Sydafrika. Antal fotografier i studien är 50 bilder från förskolan i Sverige respektive 30 bilder från förskolan i Sydafrika som användes för att analysera resultatet utifrån en kodningstabell. Resultatet visar på vilka skillnader och likheter det finns mellan de olika förskolorna samt vilka artefakter som exponeras i den fysiska inomhusmiljön

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)