”Det är en balansgång hela tiden” : En kvalitativ intervjustudie om boendehandledares uppfattning gällande mat och måltider på gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Charlotte Karlsson; Varvara Kotova; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Mat- och måltidssituationen kan för personer med intellektuell funktionsnedsättning vara problematisk. Denna målgrupp har behov av stöd i förhållande till mat och måltider i deras egen boendemiljö. Boendehandledare på gruppbostäder har möjlighet att påverka de val som de boende tar i vardagen, därmed är det viktigt att denna yrkesgrupp har tillgång till relevant stöd och kunskap inom mat och måltider. Dock innefattas personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vilket bland annat medför att denna målgrupp skall ha rätt till självbestämmande och behandlas på lika villkor som alla andra. Därmed uppstår svårigheter för boendehandledarna med att finna balans i att stödja de boende utan att kränka deras självbestämmanderätt. Vidare bidrar detta till att denna yrkesgrupp skapar olika uppfattningar angående deras uppgift i det hälsofrämjande arbetet kopplat till mat och måltider.

Syfte: Att undersöka boendehandledares uppfattning gällande sin yrkesroll i förhållande till mat- och måltidssituationen på gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Metod: Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sex stycken boendehandledare på olika gruppbostäder tillämpades.

Huvudresultat: Resultatet av det aktuella examensarbetet visar att mer uppmärksamhet bör riktas mot det etiska dilemma som boendehandledare ständigt upplever i sitt vardagliga arbete kopplat till mat och måltider.

Slutsats: Informanternas uppfattning gällande hur de skall förhålla sig till de boende och utföra hälsofrämjande arbete varierade, vilket resulterade i att de intog olika roller. Boendehandledarna upplevde att de hade grundläggande kunskaper om mat och måltider, men förmågan att tillämpa dessa kunskaper och att anpassa de hälsofrämjande insatserna efter individuella behov var bristfälliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)