Rekommendationer för val av lärplattform : En fallstudie vid Gryningeskolans förskola

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Författare: Amir Dabboussi; [2015]

Nyckelord: förskola; lärplattform; IKT; administration; kommunikation;

Sammanfattning: Studien undersöker Gryningeskolans förskola för att utifrån verksamhetens förutsättningar och behov framföra rekommendationer för införande av en lärplattform i verksamheten. Kontemporära lärplattformar på marknaden presenteras och redogörs för utifrån olika systemleverantörer, vilka funktioner de har och vilka utbildningar de erbjuder till användare. Studien bygger på en kvalitativt inriktad forskning och datainsamlingen sker genom muntliga intervjuer av skolledare vid Gryningeskolans förskola som presenterar verksamheten samt dess behov och förväntningar vid ett införande av lärplattform. Utifrån teori om lärplattformar och insamlad empiri vid Gryningeskolans förskola görs en analys utifrån faktorer i en framtagen analysmodell som mynnar ut i ett val av lärplattform. Resultaten av studien innebär att InfoMentor Förskola är den lärplattform som rekommenderas och lämpar sig mest väl för Gryningeskolans förskola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)