Eftervård för institutionsplacerade ungdomar : Övergången mellan institutionsvård och självständighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Studien är genomförd med syftet att belysa problemområdet eftervård för institutionsplacerade ungdomar, utifrån professionellas erfarenheter och upplevelser. Studien har en hermeneutisk metodologisk utgångspunkt med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. Fyra intervjuer har genomförts med socialsekreterare och behandlare som är verksamma inom socialförvaltningen i barn- och ungdomssektionen. Studien utgår från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori om hur människans utveckling sker i olika system. Resultaten av studien visar att eftervårdsarbete är en betydande del av ungdomars tvångsvårdsprocess. Det krävs att ungdomarna får stöd i att skapa och bibehålla viktiga relationer. Det blir viktigt att det finns en noggrant planerad plan för vad som ska hända när ungdomen återvänder hem eller flyttar till eget boende för att hjälpa ungdomen i övergången från vård till självständighet. Studien visar också att samverkan och god kommunikation mellan socialtjänsten och institutionen är betydande för att ungdomens förändringsprocess ska bli positiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)