Framtidens hybrida stridsfordon

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Stridsfordon 90 tillsammans med Stridsvagn 122 är i dagsläget stommen i Försvarsmaktens mekaniserade bataljoner. I Försvarsbeslutet 2020 beslutades det att Stridsfordon 90 skall successivt ersättas med ett nytt stridsfordon efter 2030. Enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut skall teknik som är mogen 10 år innan förbanssättande av en ny plattform nyttjas för att ge tillräckligt med tid för upphandling, systemintegrering, driftsättning med mera. Totalförsvaret forskningsinstitut har även identifierat att hybriddrift av stridsfordon anses vara redo att införas efter 2025.  Med bakgrund i ovanstående konstruerades ett koncept för en hybriddrivlina för framtidens stridsfordon för att besvara frågeställningen, hur påverkar seriehybriddrivlinans tekniska ramvillkor framtidens stridsfordon och hur påverkar detta stridsfordon på taktisk nivå? Konceptetes drivlina sattes ihop med tillgänglig teknologi som går att anskaffa på marknaden och valdes efter prestanda som var bättre eller liknande som Stridsfordon 90.  Efter att konceptet hade konstruerats genomfördes två analyser med olika batterivikt. Den första analysen hade en batterivikt på 660kg och den andra 3860kg. Dessa två vikter dimensionerades efter totalvikten på Stridsfordon 90A och Stridsfordon 90C. Resultatet av analysen är att med en seriehybriddrivlina får framtidens stridsfordon en ökad prestanda, förmåga att köra på batteridrift och en högre verkningsgrad.   Med resultatet från analyserna diskuterades förväntade förändringar i förmågorna rörlighet, uthållighet och skydd. Diskussionen ledde fram till slutsatserna att framtidens stridsfordon kan med en seriehybriddrivlina erhålla en bättre teknisk prestanda vilket ökar förmågan rörlighet. Stridsfordonen får även en bättre verkningsgrad vilket gör att stridsfordonen får en bättre uthållighet samt en mindre infraröd signatur och således ett bättre skydd vid strid i mörker. Till sist kan även fordonen drivas helelektriskt vilket skapar möjligheter för den taktiska chefen att välja ett mer dolt uppträdande med stridsfordonen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)