Den sterilklädda operationspersonalens val av skyddsutrustning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom somatisk vård i Sverige är år 2014 8.9% bland patienter, varav postoperativa infektioner är näst största anledningen till att patienter drabbas. Perioperativ skyddsutrustning så som ögonskydd, huvudskydd och dubbla handskar minskar risken för både personal och patient att drabbas av VRI. Syfte: Att undersöka och jämföra operatörers och operationssjuksköterskors val av och motivering till val av den tillgängliga perioperativa skyddsutrustningen. Metod: Data samlades in genom en direkt och stukturerad observation i kombination med strukturerad intervju. Ett strukturerat observations- och frågeformulär användes. Resultat: Bland deltagande operatörer och operationssjuksköterskor använde totalt 60% hjälm, 61% ögonskydd och 96% dubbla handskar. I gruppjämförelserna mellan yrkeskategorierna sågs ingen skillnad. Konklusion: Denna studie antyder att en majoritet av både operatörer och operationssjuksköterskor använder hjälm, ögonskydd och dubbla handskar i sin yrkesutövning, men att det finns utrymme för förbättring vid val av skyddsutrustning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)