Vilka omvårdnadsåtgärder uteblir inom intensivvården och varför? : En litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer på vårdavdelningar. Det leder i vissa fall till svåra konsekvenser för patienten, med ökad morbiditet och mortalitet. Syfte: Att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som uteblir inom intensivvården, och vilka orsaker som leder till uteblivna omvårdnadsåtgärder. Metod: En litteraturöversikt med deskriptiv design för att granska kvantitativa artiklar. Resultat: Resultatet visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekom även inom intensivvården. Åtgärder som uteblev var bland annat hygienrutiner, mobilisering, stöd och undervisning. Läkemedelsrelaterade avvikelser inträffade i mindre utsträckning än på vårdavdelningar men ledde till svårare konsekvenser för patienten. Flera brister i arbetsmiljön medförde att omvårdnadsåtgärder uteblev. Sjuksköterskor stördes i sitt arbete, av bland annat kollegor och övervakningsutrustning. Otillräcklig bemanning hade en stor betydelse för förekomsten av uteblivna omvårdnadsåtgärder. Bra kommunikation och samarbete minskade frekvensen. När sjuksköterskor konsulterade varandra inför åtgärder inträffade färre misstag, och när en checklista användes aktivt under ronden minskade bland annat respiratortid och mortalitetsrisken för patienten. Hög utbildningsnivå och lång yrkeserfarenhet kunde minska förekomsten av uteblivna omvårdnadsåtgärder. Uteblivna omvårdnadsåtgärder förekom i lägre utsträckning inom intensivvården jämfört med vårdavdelningar men tenderade att ha en större negativ påverkan på patienten. Slutsats: Litteraturöversikten visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer inom intensivvården i mindre utsträckning än på vårdavdelningar, men att det påverkar patienten mer negativt då det inträffar. Det är av vikt att förbättra arbetsmiljö, kommunikation och samarbete för sjuksköterskor, och att främja utbildning och yrkeserfarenhet för att minska risken för att omvårdnadsåtgärder uteblir.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)