Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. Baserat på litteratur, resultatet från enkäten och resultatet från användartesterna, utvecklades en prototyp med fler filtreringsmöjligheter och mer information för enskilda spel. Användartester för att undersöka användarvänlighet och mentala ansträngning för prototypen genomfördes med samma deltagare som i tidigare användartester. Ett riktat beroende t-test utfördes och resultatet visade en signifikant minskning av upplevd mental ansträngning för prototypen jämfört med hemsidan. Användartesterna på prototypen visade även att deltagarnas attityd mot prototypen överlag var positiv och deltagarna kritiserade prototypen mindre än hemsidan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)