Tillämpningen av grön finansiering och dess effekt på hållbarhet i fastighetsbolag : En explorativ studie kring sambandet mellan grön finansiering och miljöprestation i den svenska fastighetsmarknaden

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Kapital- och finansmarknadens beskrivs inneha en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och särskilt i den svenska bygg- och fastighetssektorn som idag står för en stor del utav de totala växthusgasutsläppen. Kapital åsidosatt till hållbara investeringar, s.k. grön finansiering, har ända sedan den första gröna obligationen emitterades år 2008 kraftigt växt i volym och lockat till intresse. De svenska fastighetsbolagen har särskilt anammat gröna finansieringsprodukter som gröna lån/obligationer. Med anledning av detta är syftet med denna studie att utvärdera hur svenska fastighetsbolag tillämpat gröna finansieringsinstrument och om det faktiskt leder till en miljöförbättring. För att uppfylla studiens syfte utgår studien från två frågeställningar. Den första frågeställningen innefattar tillämpningen av grön finansiering hos svenska fastighetsbolag. Den andra mäter sambandet mellan andelen grön finansiering och miljöprestation hos fastighetsbolagen. Studien genomförs genom både kvalitativa metoder i form av litteraturstudier, dokumentstudier och intervjustudier samt kvantitativa metoder i form av regressionsanalyser. Resultatet från de kvalitativa studierna tyder på att fastighetsbolag använder grön finansiering på grund av det signalvärde och de varumärkesbyggande effekterna som det medför. Resultatet i regressionsanalysen visar på att sambandet mellan andelen grön finansiering och miljörelaterade nyckeltal som energianvändning, koldioxidutsläpp och vattenförbrukning är svagt. Ett starkt samband kan dock konstateras mellan andelen miljöcertifierade fastigheter och andelen grön finansiering. Slutsatserna som dras i studien antyder på att grön finansiering inte är ett tillräckligt tillförlitligt mått på hur miljövänligt ett fastighetsbolag är. Vidare konstateras det att miljöcertifierade byggnader eller projekt har en högre sannolikhet att finansieras genom grön finansiering. Fastighetsbolagen antas även engagera sig i användandet av grön finansiering av antingen CSR skäl i hopp om att det på längre sikt ska visa sig lönsamt eller för att stärka fastighetsbolagets varumärkesprofil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)