Kommunikation inom revisionsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Kommunikation inom revisionsbranschen Problemformulering: Revisionsbranschen kan antas vara en osynlig bransch när det kommer till att stärka varumärket genom kommunikation i sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap för forskningsområdet om hur företag i revisionsbranschen använder sig av kommunikation i sociala medier. Frågeställning: Hur använder sig företag inom revisionsbranschen av kommunikation för att stärka sitt varumärke genom användning av sociala medier? Teori: Ett flertal teorier i huvudsak inom kommunikation och varumärke har använts, dessa är Brand equity, Varumärkeskommunikation i B2B, Word of Mouth, emotionell och rationell kommunikation samt Ethos, Pathos och Logos. Metod: Det har använts dels en kvalitativ och abduktiv fallstudie av Deloitte och Grant Thornton där respondenter från företagen intervjuats med en semistrukturerad intervju. Det har även genomförts en innehållsanalys av företagens Linkedin och hemsidor. Slutsatser: Emotionell kommunikation i sociala medier leder till en stark relation mellan företag och kund genom att skapa värde med kunden och inte för kunden vilket stärker deras varumärke. Nyckelord: Sociala medier, varumärke, emotionell och rationell kommunikation, Grant Thornton, Deloitte, revisionsbranschen, big four, semistrukturerad intervju, innehållsanalys, Linkedin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)