Att förutsäga kontraproduktiva arbetsbeteenden med hjälp av personlighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Arbetspsykologiska test används numera i stor utsträckning i samband med rekrytering. Studiens syfte var att undersöka huruvida det arbetspsykologiska personlighetstestet shapes (management) (cut-e GmbH, 2017), utöver att predicera arbetsprestation, även kunde användas för att predicera kontraproduktiva arbetsbeteenden. Även den Mörka triadens personlighetsdimensioners prediktionsförmåga undersöktes. Studien genomfördes som en icke-experimentell tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Totalt deltog 105 personer i studien, varav 54% var kvinnor, och medelåldern för gruppen var 31 år. För att kartlägga personlighet användes två olika test, shapes (management) och Short Dark Triad (Jones & Paulhus, 2013). För att mäta kontraproduktiva arbetsbeteenden användes Abbreviated cyber-CWB scale (Mercado, i press). Hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att undersöka hur väl personlighetsdimensionerna kunde förutsäga kontraproduktiva arbetsbeteenden. Resultatet visade att Mörka triaden i viss utsträckning kunde predicera kontraproduktiva arbetsbeteenden. Utöver Mörka triaden bidrog dimensionen Resultatorienterad från shapes management signifikant till prediktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)