Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård inom slutenvård

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Genom en tidig identifiering av lidande så ska den palliativa vården ge en lindring från smärta och tillkommande problem som fysiska, psykosociala och andliga. Den palliativa vården syftar inte till att varken påskynda eller skjuta upp döden utan att stödja patienten att leva så aktivt och bra som möjligt i slutskedet av livet. Sjuksköterskan inom den palliativa vården ska vara professionell och visa lyhördhet, medkänsla, respektfullhet, integritet och trovärdighet.                                                                                                                 Syfte: Syftet i den studien var att få kunskap om vilken erfarenhet sjuksköterskor har av den palliativa vården inom slutenvård samt att beskriva hur undersökningsgruppen i de valda artiklarna presenterades.                                                                       Metod: Denna litteraturstudie har en deskriptiv design och baseras på tolv vetenskapliga studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats publicerade mellan år 2008–2018. De vetenskapliga studierna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl.                                                                                                Huvudresultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg att kommunikationen i palliativ vård är avgörande för att kunna skapa förtroende och bedöma problem. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att bry sig om och tillgodose anhörigas och patientens behov samt erbjuda dem support och vägledning. Sjuksköterskorna ansåg att de är patienternas förespråkare och att de har ett viktigt ansvar. Brister i det palliativa vårdsystemet gjorde att de upplevde att vården blev försämrad då detta ledde till att sjuksköterskorna inte hade tid att kunna ge tröst till patientens anhöriga när patienten hade avlidit.                                                      Slutsats: Det var viktigt att sjuksköterskor upplevde arbetet inom den palliativa vården givande för att klara av sitt arbete. Det framkom i studien att sjuksköterskorna har många arbetsuppgifter inom den palliativ vården, de har inte bara ett ansvar för patienten utan även för de anhöriga. Den krävande vårdorganisationen gör att sjuksköterskorna inte kan spendera lika mycket tid med patienten och anhöriga som de annars skulle vilja, detta och bristfällig kommunikation med läkaren bidrar till påfrestningar som sjuksköterskorna hanterar genom hanteringsstrategier.             

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)