Ekonomers förändrade arbetsuppgifter och kvalifikationskrav: En effekt av ökad automatisering

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Den ökade automatiseringen påverkar ekonomers arbetsuppgifter då rutinarbete går fortare att utföra med hjälp av nya programvaror. Idag förväntas ekonomer i större utsträckning än tidigare att arbeta med både rutinuppgifter och komplexa arbetsuppgifter, vilket kan ha en negativ inverkan för den oerfarna ekonomen som vill ta sig in på arbetsmarknaden. Detta på grund av att professionen förstärks och kvalifikationskraven ökar. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur och varför ekonomers arbetsuppgifter och kvalifikationskrav har förändrats de senaste 20 åren. En dokumentstudie genomfördes av platsannonser, och intervjuer med ekonomiska veteraner utfördes. Genom att jämföra platsannonser från åren 1995 och 2016 samt komplettera detta med intervjuer, kan studien bidra till en ökad förståelse för hur arbetsuppgifterna och kvalifikationskraven för oerfarna ekonomer har förändrats. En slutsats är att det ökade antalet rutinuppgifter beror på att automatiseringen har medfört nya och förbättrade verktyg som har minskat tidsåtgången för utförandet av rutinarbetet. Ett intressant fynd är att det komplexa arbetet för oerfarna ekonomer har minskat, samtidigt som rutinarbetet och kvalifikationskraven har ökat. Vidare framkom det i intervjuerna att erfarna ekonomer idag förväntas utföra mer komplext arbete. En tolkning är således att det uppstått en intern arbetspolarisering där kompetensgapet mellan oerfarna ekonomer och erfarna ekonomer har ökat. Det kan leda till att det vid anställning ställs högre krav på personliga egenskaper idag än vad som gjordes för 20 år sedan. Professionsteorin används för att djupare förstå varför detta påverkar förändringen i ekonomiprofessionen och de kvalifikationskrav som oerfarna ekonomer möter idag. Detta kan tolkas som att anseendet för professionen har ökat, vilket vidare kan medföra att processen för att uppnå professionens krav har blivit längre. Ytterligare en slutsats är att de ökade kvalifikationskraven hos dagens oerfarna ekonomer återspeglar den kompetens som krävs i deras sitt framtida yrke som erfaren ekonom. Det hade varit intressant att ta del av fortsatta studier om hur lärosäten kan anpassa sina utbildningar efter arbetsmarknadens förändrade krav, samt om företag har anpassat sin anställningsprocess efter förändringen som skett.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)