Den tomma västen och det flytande folket : en diskursteoretisk analys av Gula västarnas kollektiva identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Trots uppsvinget för det populistiska forskningsfältet, inom vilket Ernesto Laclau och Chantal Mouffe varit pionjärer, och det stora intresset för Gula västarna i Frankrike, finns få analyser av proteströrelsen utifrån Laclau och Mouffes teorier. Syftet med denna studie är därför att utifrån beskrivningar av Gula västarna i vetenskapliga artiklar undersöka de diskursiva praktiker varigenom rörelsen konstitueras som politiskt subjekt. Analysen utgår från Laclaus och Mouffes diskursteori. Med fokus på begreppen social antagonism, hegemoni och Laclaus tre kriterier för en populistisk konfiguration sammanfattas, tolkas och extrapoleras innehållet i tidigare forskning. Studien slår fast att diskursteorin kan ge nya perspektiv på hur rörelsens identitet och uppkomst kan begripliggöras, och att den politiska subjektiviteten skapas efter en populistisk logik genom att Gula västarna upprättar en antagonistisk gräns mellan folket och eliten samt enar en ensemble av förskjutna krav genom produktionen av hegemoniska signifikanter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)