Genus & gränssnitt : En kvalitativ studie om hur stereotypiskt könskodad design påverkar användares upplevelser.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Genus definierar människors sociala kön och genomsyrar samhället genom de föreställningar, idéer och handlingar som förknippas med män respektive kvinnor. Uppfattningar av genus skapas och upprätthålls av genussystem som är konstruerat för att producera stereotyper. Nuförtiden finns det dock fler kön än de stereotypa, vilket bör beaktas vid design. Ändå tillämpas könsstereotyper idag inom alla designområden, vilket innebär att de också påverkar den visuella designen av grafiska användargränssnitt. Visuell design av användargränssnitt och upplevelser är viktiga delar av området interaktionsdesign och därför är syftet med kandidatuppsatsens forskning var att utforska stereotyp könskodning i visuell design av användargränssnitt, och hur detta påverkar användarnas upplevelse. De estetiska designattribut som forskningsstudien undersökte närmare i relation till användarnas upplevelse var färg, typografi och bilder. För detta genomfördes en kvalitativ studie där data samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer från tre målinriktat utvalda designers och en fokusgruppsdiskussion med tre målinriktat utvalda användare. Den insamlade informationen analyserades tematiskt för att generera fyra teman. Dessa fyra teman representerar forskningsresultaten, som diskuterades med hjälp av relevant litteratur, inklusive självbestämmandeteorin. Resultaten visar att informanternas upplevelse påverkas av stereotyp könskodning av färg, typsnitt och bildspråk i designen av grafiska användargränssnitt genom att de först identifierar design som antingen stereotypiskt feminint eller maskulint könskodad. Informanterna reagerar både positivt och negativt på den stereotypiskt könskodade designen på olika sätt. De upplever och vittnar också om att den stereotypiskt könskodade designen bidrar till utanförskap och exkludering av kvinnor, män och andra marginaliserade kön. Resultaten indikerar att användares upplevelser av och inställningar till stereotypiskt könskodade användargränssnitt är övervägande negativa och därmed kan det påstås att visuell design av användargränssnitt generellt sett gynnas av att hållas könsneutral. Resultatet av denna kandidatuppsats bidrar teoretiskt genom tillföra ett kvalitativt perspektiv i genusforskningen på forskningsområdena interaktionsdesign och människa-datorinteraktion som i dagsläget saknar både bredd och djup. Studien bidrar också praktiskt med information om användares designpreferenser som kan nyttjas av bland annat designers, utvecklare och andra intressenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)