Produktutveckling av transportlösning för interntransport av kompressorer : Koncept generering, evaluering, design och prototyptillverkning

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

Författare: Axel Qvick; [2018]

Nyckelord: Produktutveckling; Konstruktion; Transport; Kompressor; Logistik;

Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar produktutvecklingen av en ny transportlösning för interntransport av kompressorer, vid Volvo Cars motortillverkning i Skövde. Dagenstransportlösning består av plasttråg som är svårhanterliga för monteringspersonal och har en låg transportkapacitet. En framtida planerad volymsökning i produktionen ställer krav på logistikeffektivisering relaterat till denna transport. Därför vill Volvo Cars ta fram en transportlösning som har högre kapacitet och samtidigt ha fokus på bättre ergonomi och effektivitet i monteringslinan. Examensarbetet omfattar produktutvecklingsprocessen från identifiering av kundbehov till prototyptillverkning. Kundbehoven identifierades genom intervjuer med berörd personal och observationer av dagens arbetssätt. Utifrån de identifierade kundehoven sammanställdes en kravspecifikation. Ett antal nya koncept genererades med hjälp av kreativa metoder. Koncepten utvärderades sedan genom en evalueringsmatris där koncepten jämförs mot varandra utifrån hur väl de uppfyller kundbehoven. Ett slutgiltigt koncept togs sedan vidare i den detaljerade designfasen för att modelleras i CAD. Ritningar togs fram för att konstruera en funktionell prototyp som sedan utvärderades i produktionen. Det nya konceptet består av en lastbärare med 3 lager med 8 kompressorer per lager. Kompressorerna lastas på uppfällbara hyllplan som möjliggör åtkomst med traverslyft ovanifrån. Den nya designen ger en 3 gånger så hög kapacitet, samt effektivare hantering vid transport och monteringslina genom en halvering av frekvensen för manuell emballagehantering. Även ergonomin har förbättrats då den manuella hanteringen av emballagen i monteringen och av truckförare minimerats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)