Relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD hos barn i förskoleåldern : En systematisk litteraturstudie över det senaste decenniets forskning

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att redogöra för relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn i förskoleåldern. Resultatet indikerar en stark relation främst mellan inhibering och ADHD, men även att barn med ADHD överlag har större svårigheter med exekutiva funktioner än andra barn. Resultatet indikerar även att tidiga insatser kan vara gynnsamma för att minska ADHD-symptom. Skattningar och test har i några studier visat olika resultat, och därför rekommenderar studierna mixed method för att få en så rik bild som möjligt. Resultatet är analyserat genom relational developmental system theory. Olika länder och olika forskningsfält har inte skilt sig åt utan samtliga har kommit fram till likvärdiga resultat. Jag menar att det är viktigt att denna kunskap lyfts fram då förskolan enligt skollagen (SFS 2012:109) ska utforma verksamheten så att barn som behöver särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. För att kunna göra det på bästa sätt tror jag att kunskap kring relationen mellan bristande exekutiva funktioner och ADHD är väsentlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)