När en tonåring förlorar en förälder i cancer – en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: Sverige har en av den bästa cancervården i världen och allt fler överleversjukdomen. Trots det är det många människor och familjer som drabbas och över tusenminderåriga barn förlorar varje år en förälder till sviten av cancer. Tonåringar förstår vad dödenär men har svårt att processa det som händer till följd av outvecklad kognitiv förmåga. Somallmänsjuksköterska är det inte helt ovanligt att träffa minderåriga barn som närstående ochenligt lag ska barnets bästa alltid beaktas. SYFTE: Syftet var att belysa hur tonåringar uppleveratt förlora en förälder i cancer och om det leder till några hälsokonsekvenser. METOD: Enlitteraturöversikt baserad på totalt tio vetenskapliga artiklar med sex kvantitativa och fyrakvalitativa orginalartiklar från databaserna PubMed och PsycINFO. En av artiklarna är funnenvia sekundärsökning. Analysen genomfördes med hjälp av Fribergs (2018) metod i fyra steg.RESULTAT: Resultatet visar att tonåringars upplevelser av att förlora en förälder i cancermanifesteras med känslor som sorg, ilska och rädsla som kan vara svåra att hantera.Hälsokonsekvenser efter ett dödsfall påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt i samband meddödsfallet. Det framkom även att tonåringarna påverkas av negativa hälsokonsekvenser flera årefter dödsfallet och att det kan grunda sig i en misstro gentemot hälso- och sjukvården.Tonåringar beskriver vikten av att god information och öppen kommunikation påverkarhanteringen av dödsfallet. SLUTSATS: Information är en viktig del i mötet med tonåringarsom har förlorat en förälder i cancer. Sjuksköterskor som jobbar med cancersjuka patienter som har minderåriga barn behöver kunskap om att information är en av de viktigaste delarna i vårdrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)