Implementering av Lean Production inom livsmedelsbutiker

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Lean Production är en välkänd filosofi som är väl beprövad inom tillverkningsindustrin men inte inom detaljhandeln. Filosofin bygger på att genom förändringar effektivisera verksamheten genom att minska slöseri av resurser och ständigt arbeta med förbättringar. Forskning visar på att det finns goda skäl till att implementera Lean Production inom livsmedelsbranschen för att effektivisera verksamheten men också öka kundnöjdheten och lönsamheten. Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur Lean Production kan påverka den dagliga driften för livsmedelsbutiker. Samt hur verksamheterna ställer sig till Lean Production och vilka möjligheter respektive hinder som finns för implementering. Kan effektivisering, kundnöjdhet och lönsamhet ökas genom Lean Production samt hur ställer sig butiker till filosofin. Studien innefattar därför en studie med en kvalitativ metod i form av intervjuer där en intervjuguide var till hjälp för genomförandet. Resultatet visade att effektivisering är något de flesta arbetar med i viss utsträckning samt att en implementering av Lean Production var möjlig. Däremot brister det i en rad faktorer där fokus bör läggas i sådana fall. Kommunikationen var en återkommande faktor som spelade in till det negativa genom flertalet faktorer samtidigt som det är något det ständigt arbetas med. Tiden var en faktor som uppfattades som en orsak till att fler saker inte fungerade där den positiva ställningen till förändring får ses som en stor nyckel till att implementering inom medelstora livsmedelsbutiker är av intresse och genomförbart. Vilket skulle öka engagemang, kommunikation och kunskap som är en rad viktiga faktorer för en fungerande verksamhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)