Sambandet mellan kundupplevelsen och ett fastighetsmäklarföretags servicescape : En kvalitativ studie på tre mäklarkontor

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att beskriva vad som har betydelse för kundens upplevelse när kunden fysiskt besöker ett fastighetsmäklarkontor och hur ett servicescape kan ha betydelse för en persons uppfattning om ett fastighetsmäklarföretag. Begreppet servicescape och dess olika delar presenteras samt viktiga teoretiska modeller. Russells Model of Affect är en teori som beskrivs och som används för att indela kunders upplevelser av den fysiska miljön. Vidare nämns även påverkansfaktorer och stimuli som genom ett servicescape påverkar kunders känslor och beteenden. Den empiriska studien som ligger till grund för uppsatsen är en kvalitativ studie där två urval gjorts. Första urvalet bestod av tre fastighetsmäklarkontor där kontorsansvariga intervjuades. Dessa tillfrågades kring vilka överväganden som gjorts i utformningen av kontorets servicescape och hur detta syftar till att påverka deras kunder. Andra urvalet bestod av tio respondenter som tillfrågades om sina uppfattningar och känslor av servicescapens komponenter. De framtagna slutsatserna är att kontorsansvariga inte gjort några större överväganden gällande kontorens servicescape och att de anställdas betydelse beaktades i större utsträckning. Resultatet visade att konceptet ordning och reda var betydelsefullt samt att blommor och växter skapade ett lugn i miljön. Studiens resultat överensstämmer till stor del med tidigare forskning vilket gör att befintlig forskning inom området servicescape går att applicera på fastighetsmäklarkontor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)