Energiutredning av en villa i Älvkarleby samt lönsamhetsanalys av solceller

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

Sammanfattning: Energiutredning av gamla fastigheter är en betydelsefull åtgärd i dagens samhälle för att kunna identifiera och föreslå energieffektiviseringsåtgärder för att kunna minska dess totala energianvändning.Avsikten med denna utredning är att framställa olika förslag för att minimera energianvändningen för en villa i Älvkarleby samt analysera lönsamheten för en installation av en solcellsanläggning. Det undersökta objektet är en 1860-tals timmervilla med en boarea på cirka 400 m2 uppdelat på två våningar, villan renoverades ett antal gånger, då senast tilläggisolerades taket och installerades en luft-luftvärmepump för att minimera elkostnader.En modell skapades i IDA ICE-programmet i avsikt att kunna dela upp de olika energiförluster genom byggnadsskalet såsom tak, golv, väggar och fönster.En installation av en ny luft-luftvärmepump kan ge till resultat att energianvändningen minskas ytterligare med 20 %, detta eftersom den aktuella luft-luftvärmepumpen redan har minskat energianvändningen och därmed elkostnader. Denna typ av värmepump valdes då den har låga installationskostnader samt att det redan existerar en luft-luftvärmepump. Återbetalningstiden för den nya luft-luftvärmepumpen blir 3 år, detta kan dock variera beroende på drifttiderna genom åren.Solcellernas lutning och orientering är oftast optimerade för att maximera den totala årliga elproduktionen. Ändå kan detta inte alltid vara lönsamt utifrån det ekonomiska perspektivet.Ett flertal anläggningar testades med avseende på deras effekt och väderstreck då fastigheten har ett begränsat tak area i söderläge, detta gjordes med hjälp av WINSUN PV-programmet. En solcellsanläggning riktad mot syd och öster på 4,1 kW ansågs vara mest lönsamt bland de undersökta anläggningar då denna anläggning sparar nästan 89% av den producerade elen, då den används direkt i fastigheten.Kostnaden per kW blir lägre ju större anläggningen blir, vilket gör att anläggningen kommer att ha en ungefärlig återbetalningstid på 15 år. Men detta kan troligen påverkas av framtida elpriser, ekonomiska understöd samt fastighetens elanvändning under sommarperioden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)