Beställarkompetens för informationssystem - Kompetenskategorier för framgångsrika beställarprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Uppsatsen är ett resultat av en explorativ studie som tar sin utgångspunkt i att informationssystem i hög grad är situationsberoende, komplexa och abstrakta. Om en investering i ett IS ska bli framgångsrik krävs att hänsyn tas till fler faktorer än de som vanligtvis inkluderas i befintliga problemperspektiv. En sådan är beställarkompetens. Det saknas dock konceptualiseringar av begreppet vilket begränsar dess användningsområde, ur såväl ett vetenskapligt som ett praktiskt perspektiv. Uppsatsens centrala frågeställning är: Vilka kompetenser bör ingå i en beställarorganisation, både generellt för beställarprocessen i sin helhet men även specifikt för ingående faser? En litteraturstudie resulterar i en teorisyntes som främst vilar på beställningsprocessens faser och begreppet funktionell kompetens. Med avstamp i denna teorisyntes genomförs en empirisk undersökning bestående av kvalitativa intervjuer med både beställare och leverantörer. Uppsatsens främsta resultat ligger i ett antal kompetenskategorier samt en modell som tar hänsyn till deras förhållande till beställningsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)