Arbetsplatsträffar och delaktighet – En utvärdering av arbetsplatsträffar i statlig verksamhet

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

Sammanfattning: Denna studie syftade till att undersöka samband mellan medarbetares inflytande å ena sidan och arbetsplatsträffars struktur, innehåll, klimat och kvalitet å den andra. Ytterligare ett syfte var att ge en deskriptiv bild av arbetsplatsträffar i statlig verksamhet samt att beskriva hur de idealt bör se ut för att ge möjligheter till delaktighet. En enkät distribuerades till 153 medarbetare fördelade på 11 arbetsenheter i sex statliga verksamheter som samtliga tecknat samverkansavtal. Svarsfrekvensen var 85 procent. Frekvenser, medelvärden och standardavvikelser redovisas för enkätens frågeområden. Samband undersöktes genom korrelationer och variansanalys. Resultatet visade att arbetsplatsträffarna till viss del motsvarar den bild som finns i normativ litteratur. Starka samband påträffades mellan upplevd delaktighet och dels tillfredställelse med arbetsplatsträffarna, dels mötesklimat. En tillfredsställande arbetsplatsträff och ett positivt klimat ger en högre upplevelse av delaktighet för medarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)